ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (triplex) ΚΑΡΔΙΑΣ

ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (triplex) ΚΑΡΔΙΑΣ

Με το διαθωρακικό υπερηχογράφημα, ο ιατρός μπορεί να λάβει χρήσιμες πληροφορίες καθώς έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα όλων των καρδιακών κοιλοτήτων καθώς και να αποκλείσει την παρουσία δομικών ανωμαλιών στο μυοκάρδιο.